Obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

2017-12-18

W dniu 08.12.2017 r. Łysomicach k/Torunia odbyły się obrady Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w zjeździe uczestniczyło 119 delegatów w tym nasz Oddział reprezentowało 11 delegatów. Zjazd otworzyła Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP Elżbieta Bożejewicz.

Nad prawidłowością przebiegu Zjazdu czuwał zaproszony adwokat – Justyna Gabrysiak z kancelarii prawnej House Lex z Torunia.

Z uwagi na zapisy określone w § 20 ust. 5 Statutu (liczba wakatów powyżej 1/3 składu Zarządu) Delegaci przyjęli porządek obrad z wyborem Prezesa oraz pełnego składu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Na Prezesa Zarzadu Głównego zgłoszono dwie kandydatury – Elżbietę Bożejewicz i Marka Nościusza, przy czym ten drugi nie wyraził zgody na kandydowanie. Po oddaniu głosów i podliczeniu przez komisję skrutacyjno-wyborczą ogłoszono wyniki – 67 na tak, 50 na nie i 2 głosy nieważne. Prezesem do końca bieżącej kadencji (2019 r.) została wybrana Elżbieta Bożejewicz.

Do Zarządu Głównego wybrano:

 1. Kaczmarek Piotr - Wiceprezes
 2. Nowak Andrzej - Wiceprezes
 3. Witczak Józef - Wiceprezes
 4. Kaczmarek Beata - Sekretarz
 5. Pych Radosław -Skarbnik
 6. Karykowski Andrzej
 7. Matczak Sławomir
 8. Piotrowska Jadwiga
 9. Szałas Grzegorz
 10. Tandek Tomasz
 11. Wanowicz Agata

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Przed rozdaniem kart do głosowania delegat Zenon Naskręt zaproponował wzruszenie (zmianę) wcześniej podjętej uchwały o odrzuceniu przyjęcia nowej, zmienionej treści Statutu. Propozycję uzasadnił tym, że wybrano nowy Zarząd Główny którego większość składu stanowią osoby ze składu dotychczasowego, a to one były głównymi autorami i zwolennikami nowej treści. Ponadto dodał że do zmiany treści Statutu obligują nas zmiany ustawowe dotyczące działalności stowarzyszeń. Po kolejnej konsultacji z adwokatem, potwierdzającej legitymację Zjazdu do zmiany (wzruszenia) wcześniej podjętej Uchwały - Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, który został pozytywnie skwitowany. Następnie poddano pod głosowanie przyjęcie znowelizowanej treści Statutu, w wyniku którego przyjęto nową treść - głosów „za” 77, głosów „przeciw” 21, wstrzymujących się 10. 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Kulkowski Grzegorz  - Przewodniczący
 2. Śrubarczyk - Cichowska Mariola - Wiceprzewodnicząca
 3. Pękalska Kamila - Sekretarz
 4. Chłopecki Michał
 5. Grześkiewicz Halina
 6. Babka Krzysztof
 7. Frelich Ryszard
 8. Chodyniecki Adam
 9. Paździor Michał

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 1. Brygoła Andrzej - Przewodniczący
 2. Jeliński Zygmunt - Wiceprzewodniczący
 3. Gwóźdź Gustaw
 4. Macuga Małgorzata
 5. Okraska Dariusz
 6. Marszałkowski Marcin
 7. Orzeł Józef
 8. Grzeszczyk Tadeusz
 9. Naskręt Zenon
 10. Kołaski Remigiusz

W końcowym wystąpieniu Prezes Elżbieta Bożejewicz podsumowała obrady, podziękowała delegatom za udział w Zjeździe.   

Miłym akcentem Zjazdu był wybór naszych koleżanek do głównych władz stowarzyszenia, Sekretarzem Zarządu Głównego została wybrana pani Beata Kaczmarek, członkiem pani Jadwiga Piotrowska, do Głównej Komisji Rewizyjnej   pani Mariola Śrubarczyk - Cichowska została wybrana Wiceprzewodniczącą, pani Halina Grześkiewicz - członkiem GKR. Gratulujemy wyboru naszym koleżankom i życzmy wiele satysfakcji w pracy na rzecz OSPS BHP.                        

 

Wiceprezes Zarządu OSPS BHP

Oddział w Katowicach

Stefan Jastrzębski