AKTY PRAWNE

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktów prawnych przydatnych w naszej pracy. Lista została przygotowana przez Pana Ryszarda Bryłę, członka OSPSBHP Oddział w Katowicach, autora książek oraz artykułów w prasie branżowej. Dziękujemy Panu Ryszardowi za poświęcony czas i zapraszamy do korzystania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSPSBHP – WYBRANE AKTY PRAWNE – INNE ŹRÓDŁA

Od autora:

Proponowane sposoby wyszukiwania aktów prawnych:

Przy wyszukiwaniu aktów prawnych zalecamy wykorzystać bazę „Internetowy System Aktów Prawnych „ISAP” – przygotowaną przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera ona opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych, opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim - wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.  Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz. U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Przy wyszukiwaniu aktów prawnych wydanych po tym terminie, w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola „numer" lub wpisywać w to miejsce „0”.

 

GOOGLE: isap > Wyszukiwanie > Dz. U.: Rok ; Nr ; Poz.

 

I. Unormowania prawne – stan prawny na 05.11.2017 r.

 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
 2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy (t.j. w Dz. U. z 2017, poz.1773).
 4.  Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 887).
 5. Ustawa z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
  (t.j. w Dz. U. z 2017, poz. 128 ze zm.).
 6. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
  (t.j. w Dz. U. z 2016, poz. 191).
 7. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  (t.j. w Dz. U. 2017 r., r., poz. 786).
 8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz.1321 ze zm.).
 9. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz. U. z 2017 r., poz.149).
 10. Ustawa z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. w Dz. U. 2015, poz. 1412).
 11. Ustawa – Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
 12. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  (t.j. w Dz. U. z 2017r., poz. 1189).
 13. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r., nr 234 poz. 1570 ze zm.).
 14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 15. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 487).
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.).
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 czerwca 2005 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r., nr 116, poz. 972).
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r., nr 196, poz. 1420).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  (Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 870).
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1618).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do/z pracy oraz terminu jej sporządzania (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 924).
 24. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r.. w sprawie wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 227, poz. 2298).
 25. Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku (Dz. U. z 2009 r., nr 14, poz. 80 ze zm.).
 26. Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku
  (Dz. U. z 2010 r., nr 218, poz. 1440).
 27. Rozporządzenie Rady Min. z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1367). 
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 696).
 30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., nr 148, poz. 973).
 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).
 32. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1348).
 33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z e zm. zm.).
 34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
  (Dz. U. z 2000 r., nr 40, poz. 470).
 35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).
 36. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 854)
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r., poz. 796).
 38. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z 30  października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 ze zm.).
 39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
  (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228 ze zm.).
 40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005, nr 259, poz. 2173).
 41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 11, poz. 86 ze zm.).
 42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., nr 81, poz. 716 ze zm.).
 43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie  wykazu  prac  wzbronionych  młodocianym  i  warunków  ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1509).
 44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).
 45. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
  w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 894).
 46. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r., nr 60, poz. 279).
 47. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
  7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719
  ). 
 48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
 49. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. w Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).
 50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).
 51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., nr 6, poz. 69 ze zm.).
 52. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 8 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki (Dz. U. z 2001r., nr 135, poz. 1516).
 53. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r.
  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
  i nadzorowania (Dz. U. z 1997r., nr 12, poz. 67 ze zm.).

II. Inne źródła

 1. Bogdan Rączkowski – BHP w praktyce; Wyd. ODDK; Gdańsk 2014
 2. Ryszard Bryła: Bezpieczeństwo i higiena pracy; Wyd. ELAMED; Katowice 2011
 3.  Ryszard Bryła: Bezpieczne stanowisko pracy; Wyd. ELAMED; Katowice 2007
 4. Materiały internetowe CIOP i PIP – tutaj w zakładkach
 5. Niektóre materiały można pobrać wpisując do wyszukiwarki GOOGLE:

Promotor BHP nr/rok; np. Promotor BHP nr/rok;

np.:

Promotor BHP 1/2017 (wszystkie artykuły z tego wydania!);

Promotor BHP 12/2016 itd..

lub szukać w ARCHIWUM PROMOTORA BHP

Także artykuły z innych czasopism branżowych można pobrać z Internetu…

Przygotował: Ryszard Bryła