STATUT

STATUT

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

S T A T U T
Niniejsza treść Statutu została przyjęta uchwałą Zjazdu w dniu 8 grudnia 2017 r. w Łysomicach k/Torunia
 
Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w dalszej części zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwyw brzmieniu: OSPS BHP.
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo
o Stowarzyszeniach.
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą stowarzyszenia
jest Warszawa.
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz przystępować do federacji stowarzyszeń.
§ 5
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
2. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną, zgodnie z zasadami tworzenia Oddziałów, które zostały 
    określone w § 39 Statutu.
3. Przyjmuje się jednolite nazewnictwo Oddziałów, w którym jedną zmienną jest nazwa miejscowości, zaś
    nazewnictwo Oddziału brzmi następująco: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby
    Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w [nazwa miejscowości]. Na obszarze jednej miejscowości może
    funkcjonować więcej niż jeden Oddział Stowarzyszenia, przyczym nazwa każdego z nich powinna 
    odpowiednio odróżniać się. Nazwa Oddziału może zawierać dodatek wskazujący na region, w którym
    Oddział ma swoją siedzibę.
4. Stowarzyszenie może powoływać również Koła oraz Sekcje, które nie mają statusu terenowych jednostek
    organizacyjnych.
§ 6
Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską i sztandar oraz identyfikację wizualną (logo), których
wzory określa Zarząd Główny. Nazwa i identyfikacja wizualna (logo) stanowią własność Stowarzyszenia.
§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków.
2. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
    z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Głównego ustala Zarząd Główny w formie
    uchwały.
3. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
    z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Oddziału ustala Zarząd Oddziału w formie
    uchwały.
4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 8
Celami Stowarzyszenia są:
1) tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby
   bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno - prawnych członków Stowarzyszenia;
3) popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych
    z bezpieczeństwem i higieną pracy;
5) dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie Zasad
    etyki zawodowej;
6) doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)  występowanie do organów państwowych z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno - organizacyjnych
     oraz technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)  przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia;
3)  reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
4)  prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)  występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia i pracowników służby
     Bezpieczeństwa Higieny Pracy;
6)  podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych;
7)  udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia;
8)  promowanie wiedzy i fachowości służb bezpieczeństwa higieny pracy poprzez dobrowolną certyfikację
     kompetencji w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy;
9)  kształtowanie Zasad etyki zawodowej służby bezpieczeństwa higieny pracy;
10)podejmowanie działań w zakresie tworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bezpieczeństwa
     i higieny pracy.
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych;
2) Członków Wspierających;
3) Członków Honorowych.
§ 11
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:
1) posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spełnia wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone we właściwych
    przepisach;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie jest pozbawiona praw publicznych;
5) daje rękojmię przestrzegania norm współżycia społecznego i Zasad etyki zawodowej.
§ 12
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
    posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i aktywnie wspierająca
    jego działania.
2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogą być jedynie członkami
    wspierającymi Stowarzyszenia.
3. Osoba fizyczna będąca Członkiem Wspierającym nie może być jednocześnie Członkiem Zwyczajnym.
§ 13
1. Kandydat na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia zobowiązany jest wypełnić i złożyć deklarację
    członkowską w Zarządzie wybranego przez siebie Oddziału, w formie pisemnej lub za pomocą formularza
    elektronicznego.
2. Kandydat na Członka Wspierającego Stowarzyszenia zobowiązany jest wypełnić i złożyć deklarację
    członkowską w formie pisemnej w Zarządzie wybranego przez siebie Oddziału lub w Zarządzie Głównym.
3. Członka Zwyczajnego przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Oddziału w drodze uchwały podjętej zwykłą
    większością głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zainteresowanego.
4. Odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia Członka Zwyczajnego, jak i Członka Wspierającego wymaga
    podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału. Odmowa przyjęcia jest ostateczna i nie można się od niej 
    odwołać.
5. Członka Wspierającego przyjmuje do Stowarzyszenia – w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
    głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zainteresowanego – Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału,
    w zależności od tego, do którego z nich została złożona deklaracja członkowska.
6. Odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia Członka Wspierającego wymaga podjęcia uchwały przez
    organ (Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału), do którego złożona została deklaracja członkowska.
    Odmowa przyjęcia jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
7. Wraz z przyjęciem do Stowarzyszenia Członek Zwyczajny i Członek Wspierający otrzymuje legitymację
    członkowską oraz odznakę Stowarzyszenia.
§ 14
1. Osoba będąca członkiem danego Oddziału Stowarzyszenia, która zamierza zmienić dotychczasową
   przynależność do Oddziału Stowarzyszenia, zobowiązana jest poinformować o tym obecny Zarząd
   Oddziału oraz wskazać nowy Oddział Stowarzyszenia, do którego będzie należeć.
2. Przejście członka Stowarzyszenia do nowego Oddziału następuje w porozumieniu zainteresowanych
    Zarządów Oddziałów, z zachowaniem przez ubywającego członka dotychczasowego stażu w ramach
    struktur Stowarzyszenia liczonego od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia.
3. Niedopuszczalne jest bycie Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia bez przynależności do któregokolwiek
    Oddziału Stowarzyszenia. Członek Wspierający oraz Członek Honorowy nie muszą przynależeć do
    żadnego Oddziału Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członek Zwyczajny ma prawo korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do
    Stowarzyszenia, a w szczególności Członek Zwyczajny:
1) ma czynne oraz bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Stowarzyszenia;
2) może brać udział w Walnych Zebraniach Oddziału, Zjeździe oraz innych zebraniach Stowarzyszenia
   zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
3) ma prawo korzystać z doświadczeń Stowarzyszenia;
4) może zwracać się do wszystkich Władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego Oddziału;
5) ma prawo do bezpłatnego lub częściowo płatnego uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie
    szkoleniach, seminariach i innych wydarzeniach;
6) ma prawo używania odznaki i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia.
2. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał Władz Stowarzyszenia;
2) czynnie popierać cele Stowarzyszenia i brać udział w realizacji jego zadań;
3) uiszczać w terminie składkę członkowską;
4) doskonalić się w wykonywaniu zawodu służby bezpieczeństwa higieny pracy;
5) przestrzegać norm współżycia społecznego i Zasad etyki zawodowej;
6) popularyzować działalności Stowarzyszenia i dbać o jego rozwój i wizerunek.
§ 16
1. Członek Wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.
2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
    przestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia.
3. Członkowi Wspierającemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz
    Stowarzyszenia.
4. Członek Wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 17
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi
    w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz
    człowieka w środowisku pracy.
2. Godność Członka Honorowego nadawana jest przez Zjazd na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu
    Oddziału
3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 18
1. Utrata Członkostwa Zwyczajnego w następuje w przypadku:
1) złożenia przez Członka Zwyczajnego wniosku do Zarządu Oddziału o wykreślenie ze Stowarzyszenia;
2) ustania po stronie Członka Zwyczajnego którejkolwiek z przesłanek określonych w § 11 Statutu;
3) zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez czas dłuższy niż sześć miesięcy;
4) rażącego lub powtarzającego się łamania postanowień Statutu, innych wewnętrznych aktów prawnych lub
   uchwał Władz Stowarzyszenia;
5) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego i Zasad etyki zawodowej;
6) śmierci Członka Zwyczajnego;
7) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Utrata Członkostwa Wspierającego w następuje w przypadku:
1) złożenia przez Członka Wspierającego wniosku do Zarządu Oddziału o wykreślenie ze Stowarzyszenia;
2) rażącego lub powtarzającego się łamania postanowień Statutu, innych wewnętrznych aktów prawnych lub
   uchwał Władz Stowarzyszenia;
3) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego;
4) niewywiązywania się ze świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zawartych w deklaracji członkowskiej;
5) śmierci osoby fizycznej będącej Członkiem Wspierającym;
6) wykreślenia osoby prawnej będącej Członkiem Wspierającym z rejestru właściwego dla danego typu osoby
   prawnej (ustanie osobowości prawnej);
7) wykreślenia jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej Członkiem
   Wspierającym, z rejestru lub ewidencji właściwej dla danego typu jednostki organizacyjnej nie posiadającej
   osobowości prawnej;
8) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
3. Utrata Członkostwa Honorowego w następuje w przypadku:
1) złożenia przez Członka Honorowego wniosku do Zarządu Głównego o wykreślenie ze Stowarzyszenia;
2) rażącego lub powtarzającego się łamania postanowień Statutu, innych wewnętrznych aktów prawnych lub
   uchwał Władz Stowarzyszenia;
3) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego;
4) śmierci Członka Honorowego;
5) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
4. Skutek utraty członkostwa w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 pkt. 1 - 5 Statutu oraz § 18 ust.2
    pkt.1 - 4 Statutu następuje z chwilą uprawomocnienia się stosownej uchwały podjętej przez Zarząd
    Oddziału, a w przypadku Członków Wspierających przyjętych do Stowarzyszenia przez
    Zarząd Główny z chwilą uprawomocnienia się stosownej uchwały podjętej przez Zarząd Główny.
5. Skutek utraty członkostwa w przypadkach określonych w §18 ust. 3 pkt. 1 - 3 Statutu następuje z chwilą
    podjęcia stosownej uchwały przez Zjazd.
6. Skutek utraty członkostwa w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 pkt. 6 - 7, w § 18 ust. 2 pkt. 5 - 8
    oraz w § 18 ust. 4 - 5 Statutu z chwilą ziszczenia się danej przesłanki.
7. Od decyzji, o której mowa w § 18 ust. 4 Statutu, przysługuje odwołanie do Oddziałowego Sądu
    Koleżeńskiego, jako sądu I instancji, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
8. Od decyzji, o której mowa w § 18 ust. 5 Statutu, przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego,
   jako sądu I instancji, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE
§ 19
Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Zjazd, a Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Główny;
2) Główna Komisja Rewizyjna;
3) Główny Sąd Koleżeński.
§ 20
1. Kadencja Władz Naczelnych jest łączna dla członków każdej Władzy i odpowiada czteroletniemu okresowi
   pomiędzy dwoma kolejnymi Zjazdami Zwyczajnymi. Kadencja Władz Naczelnych rozpoczyna się z chwilą
   wybrania członków tych władz podczas Zjazdu Zwyczajnego, a kończy z chwilą rozpatrzenia przez kolejny
  Zjazd Zwyczajny sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
  Sądu Koleżeńskiego.
2. Wybór Władz Naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkiem Władz Naczelnych może być każdy Członek Zwyczajny Stowarzyszenia będący Delegatem na
   Zjazd.
4. W przypadku powstania wakatu w składzie Władzy Naczelnej, który polega na spadku ilości osób
   wchodzących w skład danej Władzy Naczelnej poniżej dolnej granicy określonej w Statucie i związanej
   z tym konieczności uzupełnienia jej składu w toku kadencji, Władza Naczelna, której skład wymaga
  uzupełnienia przyjmuje do swego grona nowego członka spośród osób, które na Zjeździe Zwyczajnym
  otrzymały największą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów). W razie braku takich osób
  przeprowadza się wybory uzupełniające na Zjeździe Nadzwyczajnym. Liczba osób przyjętych w drodze
  uzupełnienia organu Władzy Naczelnej nie może w sumie przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. W przypadku powstania podczas kadencji wakatów ponad 1/3 składu, przeprowadza się na Zjeździe
   Nadzwyczajnym wybory pełnego składu danego organu Władzy Naczelnej na okres do końca biegnącej
   kadencji.
6. Funkcja Prezesa Zarządu Głównego może być sprawowana przez tę samą osobę najwyżej przez dwie
   kadencje z rzędu.      
7. Mandat członka organu Władzy Naczelnej wygasa z upływem kadencji, w przypadku rezygnacji, śmierci
    lub pozbawienia mandatu członka organu Władzy Naczelnej.
8. Pozbawienie mandatu członka organu Władzy Naczelnej lub odwołanie z funkcji pełnionej w organie
    Władzy Naczelnej może nastąpić z powodu:
1) umyślnego lub rażącego naruszenia postanowień Statutu lub innych wewnętrznych aktów prawnych,
2) rażącego działania przeciwko celowi i interesom Stowarzyszenia,
3) nagminnego niewykonywania swoich obowiązków w organie Władzy Naczelnej,
4) powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach,
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
9. Odwołanie następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zjazd w tajnym głosowaniu, który musi się
   odbyć w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez Zarząd Główny lub Główną Komisję
   Rewizyjną. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.
10. Prawomocne orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
     o wykluczeniu ze Stowarzyszenia jest równoznaczne z utratą mandatu w organie Władzy Naczelnej.
     Utrata mandatu następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
11. Nie można jednocześnie sprawować mandatu w różnych organach Władzy Naczelnej. Członek
     Stowarzyszenia sprawujący mandat w jednym z organów Władzy Naczelnej, może również sprawować
     mandat w jednym z organów Władzy Oddziału z tym że nie można jednocześnie sprawować mandatu we
     władzy wykonawczej (Zarząd) i we władzy kontrolnej (Komisja Rewizyjna) lub sądowej (Sąd Koleżeński).
    Prezes Zarządu Głównego nie może łączyć swojego mandatu z mandatem w żadnej Władzy
    Stowarzyszenia, zarówno we Władzach Naczelnych jak i we Władzach Oddziału.
§ 21
Władze Naczelne działają kolegialnie.
§ 22
1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Zjazd. Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny. Zjazd może
    być Zwyczajny lub Nadzwyczajny. Zjazd Zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny
    raz na cztery lata. Wraz ze zwołaniem Zjazdu w pierwszym terminie Zarząd Główny zwołuje Zjazd
    w drugim terminie.
2. Zjazd Nadzwyczajny jest zwoływany na wniosek:
1) Zarządu Głównego;
2) Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) Głównego Sądu Koleżeńskiego celem rozpoznania odwołania od orzeczenia Głównego Sądu
    Koleżeńskiego wydanego przez ten Sąd w I instancji;
4) Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej jedną piątą członków Stowarzyszenia;
5) jednej dziesiątej Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Zjazd Nadzwyczajny winien zostać zwołany na
   datę przypadająca nie później niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku do Zarządu Głównego.
3. Liczbę delegatów reprezentujących poszczególne Oddziały potwierdza Zarząd Główny na podstawie
   przesłanych przez Oddziały protokołów z wyborów, sporządzając zbiorcze zestawienie delegatów.
4. Zjazd Nadzwyczajny obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.
5. Prawo głosu na Zjeździe przysługuje wyłącznie Delegatom na Zjazd wybieranym przez Walne
   Zebrania Oddziałów. Każdy Oddział Stowarzyszenia ma prawo wybrać na Zjazd jednego Delegata,
   z zastrzeżeniem, że każdy oddział, w którym liczba Członków Zwyczajnych jest wyższa niż trzydziestu,
   ma prawo wybrać Delegatów na Zjazd w liczbie odpowiadającej proporcji: jeden Delegat na każdą pełną
   trzydziestkę Członków Zwyczajnych danego Oddziału. Mandat Delegata na Zjazd zachowuje swą ważność
   na okres do dnia wyboru Delegatów przez Walne Zebranie Oddziału na następny Zjazd Zwyczajny.
6. Prawo udziału w Zjeździe z głosem doradczym przysługuje członkom ustępujących Władz
   Stowarzyszenia, jeżeli nie są Delegatami na Zjazd, oraz Członkom Wspierającym i Członkom Honorowym.
7. Walne Zebrania Oddziałów dokonują wyborów Delegatów na Zjazd do dnia 28 lutego w roku, w którym
   odbywa się Zjazd Zwyczajny. Zarządy Oddziałów do dnia 31 marca w roku, w którym odbywa się Zjazd
   Zwyczajny, przesyłają Zarządowi Głównemu listy Delegatów na Zjazd.
8. Zarząd Główny przesyła zawiadomienie o Zjeździe do wszystkich delegatów co najmniej 30 dni przed datą
    Zjazdu. W zawiadomieniu należy podać datę, godzinę, miejsce Zjazdu, porządek obrad oraz wezwanie do
    składania wniosków na Zjazd.
9. Prawo zgłaszania wniosków na Zjazd Zwyczajny przysługuje Zarządom Oddziałów, który przekazuje je do
   Zarządu Głównego najpóźniej do dnia 31 marca w roku, w którym odbywa się Zjazd Zwyczajny. Zjazd
   Zwyczajny, ustalając ostateczny porządek obrad, podejmuje decyzję, którymi wnioskami złożonymi przez
   Zarządy Oddziałów będzie się zajmował, a które pozostawi bez rozpoznania.
10. Wnioski złożone po terminie określonym § 22 pkt 9 Statutu, będą rozpatrywane przez Zjazd w ramach
    punktu porządku obrad obejmującego wolne wnioski.
§ 23
1. Zjazd odbywający się w pierwszym terminie uprawniony jest do podejmowania uchwał w obecności co
   najmniej połowy ogółu Delegatów na Zjazd. Zjazd odbywający się w drugim terminie uprawniony jest do
   podejmowania uchwał w obecności co najmniej jednej trzeciej ogółu Delegatów na Zjazd.
2. Nieuzyskanie kworum Zjazdu zwołanego w pierwszym terminie, o którym mowa w § 23 ust.1 Statutu
    upoważnia do zamknięcia obrad Zjazdu w pierwszym terminie. Drugi termin Zjazdu nie może być
    wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
3. Zjazd, do czasu wybrania Przewodniczącego Zjazdu, prowadzony jest przez Prezesa Zarządu Głównego,
   który w szczególności: otwiera obrady Zjazdu, stwierdza kworum Zjazdu zwołanego w pierwszym terminie,
   zarządza wyznaczenie drugiego terminu Zjazdu w przypadku braku kworum Zjazdu zwołanego w pierwszym
   terminie, prowadzi głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zjazdu.
4. Zjazd uprawniony jest do:
1) wskazywania głównego kierunku działalności Stowarzyszenia;
2) rozpatrywania i przyjmowani a sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
   i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
3) rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego
   za okres jego kadencji;
4) wyboru Prezesa Zarządu Głównego, a także członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji
   Rewizyjnej i członków Głównego Sądu Koleżeńskiego;
5) uchwalania Ordynacji Wyborczej;
6) uchwalania Zasad etyki zawodowej;
7) uchwalania regulaminów: Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Głównej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowych
   Komisji Rewizyjnych, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Oddziałowych Sądów Koleżeńskich;
8) nadawania godności Członka Honorowego;
9) rozpoznawania odwołań od wyroków Głównego Sądu Koleżeńskiego;
10) podejmowania uchwał w przedmiocie zmiany Statutu;
11) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 24
1. Zarząd Główny liczy od 8 do 12 członków łącznie z Prezesem. Dokładną liczbę członków Zarządu
   Głównego ustala Zjazd.
2. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby, które w poprzedniej kadencji Władz Stowarzyszenia
   nie otrzymały absolutorium z pełnienia mandatu członka Zarządu Głównego lub członka Zarządu Oddziału.
3. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji
   Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz inne zaproszone osoby.
4. Zarząd Główny podczas pierwszego posiedzenia (zwołanego na datę przypadającą nie później niż
   czternaście dni od daty Zjazdu) wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz
   Skarbnika.
5. W trakcie trwania danej kadencji Zarząd Główny może dokonywać zmian w zakresie funkcji pełnionych
   przez poszczególnych członków Zarządu Głównego. Zmiany nie dotyczą Prezesa Zarządu Głównego,
   który powoływany jest przez Zjazd.
6. Zarząd Główny obraduje co najmniej 4 razy w roku.
7. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana
   jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego. W przypadku równości,
  rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu Głównego.
8. Posiedzenie Zarządu Głównego zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub
   na wniosek, co najmniej trzech członków Zarządu Głównego. Członkowie Zarządu Głównego powinni być
   zawiadomieni o wyznaczonym posiedzeniu nie później niż na dziesięć dni przed jego terminem.
9. Zarząd Główny ustala w formie uchwały podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu
   Głównego.
10. Rezygnacja z mandatu w Zarządzie Głównym lub z pełnionej funkcji w Zarządzie Gł

http://www.ospsbhp.pl/Files/3/STATUT%208.12.2017.pdf