Spotkanie przedświąteczne katowickiego Oddziału OSPSBHP

2017-12-02

W dn. 1 grudnia b.r. odbyło się, ostatnie już w tym roku, spotkanie przedświąteczne katowickiego Oddziału OSPSBHP. Miało ono miejsce w sali konferencyjnej budynku „Stalexsportu” w Katowicach, przy ul. Mickiewicza.

Spotkanie przedświąteczne katowickiego Oddziału OSPSBHP

     W dn. 1 grudnia b.r. odbyło się, ostatnie już w tym roku, spotkanie przedświąteczne katowickiego Oddziału OSPSBHP. Miało ono miejsce w sali konferencyjnej budynku „Stalexsportu” w Katowicach, przy ul. Mickiewicza. Spotkanie to połączone zostało z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem, mającym na celu uzupełnienie składu Zarządu Oddziału. Na wniosek Zarządu Oddziału Walne Zebranie pojęło Uchwałę o zwiększeniu składu Zarządu z 7 do 8 osób. Sekretarzem Zarządu Oddziału została wybrana pani Jadwiga Piotrowska a członkiem Zarządu pani Klaudia Orlean. W związku z rezygnacją pani Jadwigi Piotrowskiej z funkcji członka Komisji Rewizyjnej w jej miejsce została powołana pani Halina Grześkiewicz, która w ostatnich wyborach zdobyła największą ilość głosów. Prezes Beata Kaczmarek, w swoim wystąpieniu, poinformowała m.in. o planowanych wydarzeniach w nadchodzącym roku. Ważnym wydarzeniem w przyszłym roku będzie planowana na 23 listopada 2018 roku Konferencja z okazji 25 lecie powstania OSPS BHP w tym również powstania naszego oddziału, który jest jednym z najstarszych w kraju. Kolejnym ma być spotkanie wyjazdowe w dn. 13 i 14 kwietnia  2018 roku. Miejsce wyjazdu ma być dopiero uzgodnione. Pytanie na ten temat znajdowało się w ankiecie, którą wypełnili uczestnicy spotkania. Z rozmów kuluarowych wynika, że ważne miejsce w tych propozycjach zajmują m.in. Ciechocinek oraz miejscowości górskie.

Następnie odbyło się szkolenie, którego temat brzmiał - "Choroby zawodowe i profilaktyczne badania lekarskie". W trakcie prelekcji poruszone zostały takie tematy, jak: orzekanie o zdolności do pracy w rozumieniu Kodeksu pracy; orzecznictwo rentowe i odszkodowawcze, dotyczące osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi i po wypadkach przy pracy; orzekanie o niepełnosprawności  u osób ze stwierdzoną chorobą zawodową i po wypadkach przy pracy.

Ważne informacje dotyczyły m.in. badan profilaktycznych pracowników. Zagadnienia związane z badaniami profilaktycznymi pracowników reguluje szereg aktów prawnych, w tym dwa podstawowe - Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 2067). Celem badań profilaktycznych jest stwierdzenie czy u zatrudnionego pracownika nie występują przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy oraz odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnych zmian chorobowych.

Badania profilaktyczne dzielą się na: wstępne, kontrolne i okresowe. Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe. Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni. Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy, w terminach określonych przez lekarza, który dokonuje tego na podstawie załącznika nr 1 (wskazówki metodyczne…) do wspomnianego Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. Badania profilaktyczne prowadzone są na koszt pracodawcy, który wydaje skierowanie na te badania. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne); określenie jednego lub kilku stanowisk na których osoba ta ma być zatrudniona (w przypadku osób przyjmowanych do pracy); określenie stanowiska na którym pracownik jest zatrudniony (w przypadku pracowników); informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach. Wzór skierowania na badania lekarskie podaje załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.

W trakcie spotkania każdy z uczestników otrzymał kalendarz sygnowany przez OSPSBHP Oddział w Katowicach, wydany z okazji 25-lecia Oddziału. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem i oczywiście życzeniami świątecznymi…

Ryszard Bryła