Szkolenie w OSPS BHP o/Katowice

2018-07-01

Zarząd Odziału w Katowicach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował 

          Zarząd Odziału w Katowicach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował w dniu 8 czerwca b.r. szkolenie, które odbyło się w auli Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 12. Spotkanie prowadziła prezes Zarządu  Beata Kaczmarek. Na wstępie omówiła ona problemy organizacyjne OSPSBHP, a następnie oddała głos wykładowcom. Temat pierwszego referatu, który wygłosił Andrzej Herko, wieloletni inspektor pracy, brzmiał: „Maszyny i urządzenia – zapisy dyrektywy maszynowej, istotne dla służby BHP”. Zasadnicze wymagania dotyczące maszyn znajdują się obecnie w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn – 2006/42/WE. Zapisy tego aktu unijnego zostały wprowadzone w naszym kraju przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Po wprowadzeniu do tematu, Andrzej Herko omówił krótko zapisy Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z 30  października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 ze zm.). W dalszej części wystąpienia przedstawił on dokładnie zapisy, wspomnianego już, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i pokazał różnice w zapisach pomiędzy obu, wspomnianymi wyżej, aktami prawnymi.

Podstawowa różnica pomiędzy obu aktami prawnymi polega na tym, że minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn dotyczą głównie pracodawców, których pracownicy używają maszyn podczas wykonywania swoich zadań. Zasadnicze wymagania dla maszyn skierowane są natomiast do producentów tych maszyn. Należy ponadto dodać, że oceny dostosowania maszyny do minimalnych wymagań dotyczących BHP dokonuje pracodawca, natomiast oceny spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn dokonuje producent danej maszyny.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn określa m.in.: zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeństwa, wprowadzanych do obrotu oddzielnie; procedury oceny zgodności; rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności; sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa; wzór znaku CE. We wspomnianym akcie prawnym uwzględniono jeszcze inne elementy, w tym - instrukcję oryginalną (producenta) w języku użytkownika.

W dalszej części spotkania wystąpił Dariusz Hejmej, regionalny dyrektor ds. rozwoju i certyfikacji PRS. Referat swój poświecił on wymaganiom nowej normy ISO 45001 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wymagania i wytyczne, która została opublikowana 12 marca b.r. Zastępuje ona dotychczasowe standardy dotyczące BHP, takie jak przede wszystkim OHSAS 18001:2007. W związku z tym zaleca się, by norma OHSAS 18001:2007 została w ciągu trzech lat wycofana ze stosowania. Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. W nowej normie ISO 45001 została zastosowana koncepcja struktury nadrzędnej (High Level Structure). To kompleksowe podejście umożliwiło jej pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Wspomniana struktura nadrzędna (wysokiego poziomu norm) składa się z dziesięciu następujących punktów: zakres, powołania normatywne, terminy i definicje, kontekst organizacji, przywództwo i udział pracowników, planowanie, wsparcie, działanie operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie.

Nowa norma przywiązuje bardzo duże znaczenie do udziału pracowników w systemie zarządzania BHP. Wymaga ona dwóch różnych form tego udziału, a więc konsultowania z pracownikami niektórych obszarów BHP oraz współudziału pracowników w innych obszarach. Wymagania nowej normy w tym zakresie są znacznie obszerniejsze i precyzyjniejsze, niż miało to miejsce w dotychczasowej normie OHSAS. Zwiększa się także nacisk na świadomość i kompetencje pracowników. W nowej normie poszerza się również odpowiedzialność po stronie najwyższego kierownictwa. Większy nacisk kładzie się tutaj także na skuteczność zarządzania BHP, w kontekście oceny ryzyka. W normie wprowadzono też wymagania dotyczące m.in. zakupów oraz podwykonawców. Nowa norma jest uniwersalna i można ją zastosować w każdego rodzaju organizacji - niezależnie od jej wielkości, typu czy lokalizacji.

Na zakończenie spotkania wystąpił Zbigniew Rusek, dyrektor Fundacji DROGA. Temat jego referatu brzmiał: „Pracownicze programy wsparcia – trzy filary bezpiecznej i zdrowej pracy”.

                                                                                                                                    Ryszard Bryła